Schadevergoeding: hoe bereken je schade?

Schadevergoeding: hoe bereken je schade?

Iemand die een ander schade berokkent en daarvoor aansprakelijk is, is op grond van de wet (BW) gehouden om deze schade te vergoeden. Deze blog gaat niet in op de aansprakelijkheidsgrond voor het verhalen van schade, maar op de berekening van de (civiele) schade. Er zijn namelijk verschillende manieren om schade te berekenen. Wat is […] Lees verder
ZZP’ers: modelovereenkomsten en de wet DBA

ZZP’ers: modelovereenkomsten en de wet DBA

Wij hebben al eerder geblogd over de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) en de modelovereenkomsten voor ZZP’ers en opdrachtgevers. Zoals bij de meesten inmiddels bekend is, bestaat er in de praktijk veel onduidelijkheid over deze nieuwe wet. Na veel kritiek is deze wet thans uitgesteld tot 2018. In deze blog zullen wij hier nader op […] Lees verder
Publicatie: “over het (niet) doorlopen van contractueel overeengekomen rente tijdens het schuldeisersverzuim”

Publicatie: “over het (niet) doorlopen van contractueel overeengekomen rente tijdens het schuldeisersverzuim”

In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten heeft Daniel Burgers een publicatie geschreven over het onderwerp schuldeisersverzuim en contractuele rente. U kunt deze publicatie lezen door te klikken op de volgende link: Publicatie Legal8 Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres: Legal8 info@legal8.nl 25-11-2016 Lees verder
Contractenrecht: een beroep op onvoorziene omstandigheden?

Contractenrecht: een beroep op onvoorziene omstandigheden?

In het Nederlandse contractenrecht geldt het uitgangspunt dat gemaakte afspraken nagekomen dienen te worden. Dit wordt in juristenland ook wel aangeduid met de Latijnse uitdrukking “pacta sunt servanda”. Maar naast hetgeen is overeengekomen, zijn ook de eisen van de redelijkheid en billijkheid van belang bij het nakomen en bij de uitleg van overeenkomsten. Hiernaast kan […] Lees verder
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan twee jaar

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan twee jaar

In de nieuwe ketenregeling kunnen binnen een periode van twee jaar maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De vraag rijst of je als werkgever ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt aangaan van langer dan twee jaar zonder dat deze voor onbepaalde tijd gaat gelden. […] Lees verder
Ontslag wegens drugsverslaving?

Ontslag wegens drugsverslaving?

Bij de kantonrechter in Utrecht speelde recentelijk het volgende. Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een van zijn werknemers wegens een drugsverslaving. De werknemer verweert zich en stelt dat het opzegverbod tijdens ziekte aan ontbinding in de weg staat. Hoe oordeelde de kantonrechter? Ontslag wegens drugsverslaving? De werknemer in kwestie is drugsverslaafd. Dat […] Lees verder
Ontslag leraar vanwege extreemrechtse uitspraken. Terecht?

Ontslag leraar vanwege extreemrechtse uitspraken. Terecht?

Deze recente zaak gaat over een geschiedenisleraar die op internet nogal extreemrechtse uitspraken deed (in zijn privétijd). Deze uitlatingen waren behoorlijk respectloos en soms ook gewelddadig. De school kon dit niet accepteren en wilde van de leraar af. Hoe is dit afgelopen? Ontslag leraar vanwege extreemrechtse uitspraken. Terecht? Zoals gesteld wilde de werkgever (de school) […] Lees verder
Tijdelijke bedrijfssluiting: loondoorbetaling een risico voor werkgever of werknemer?

Tijdelijke bedrijfssluiting: loondoorbetaling een risico voor werkgever of werknemer?

Als een onderneming gedurende enige tijd (noodgedwongen) zijn deuren moet sluiten, dan rijst de vraag of de werknemers hun loon nog wel doorbetaald krijgen, ondanks het feit dat zij in deze periode geen werk verrichten. In deze blog zullen wij hier nader op ingaan en zullen wij eveneens een recent vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland […] Lees verder
Ontslag: afwijken van het afspiegelingsbeginsel?

Ontslag: afwijken van het afspiegelingsbeginsel?

Je mag als werkgever niet zomaar afwijken van het afspiegelingsbeginsel. Afwijken mag slechts in een paar geregelde gevallen. In dit artikel zullen wij hier nader op ingaan. Afspiegelingsbeginsel Indien er bij een reorganisatie arbeidsplaatsen moeten verdwijnen, dan is het zogenoemde “afspiegelingsbeginsel” van toepassing. De werkgever dient bij een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen namelijk […] Lees verder
Aandeelhoudersgeschillen: ruzie tussen aandeelhouders?

Aandeelhoudersgeschillen: ruzie tussen aandeelhouders?

Ruzies tussen aandeelhouders kunnen leiden tot onwerkbare verhoudingen binnen een onderneming. Dit kan weer gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming, hetgeen zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. In een 50/50 verhouding kan een aandeelhoudersgeschil zelfs de hele onderneming plat leggen (een zogenoemde “patstelling”). Omdat dergelijke ruzies kunnen leiden tot (grote) schade, kan het […] Lees verder
Is een te late huuropzegging altijd fataal?

Is een te late huuropzegging altijd fataal?

In een zeer recente huurkwestie, ging het om een opzegging van de huurovereenkomst die de verhuurder 2 dagen te laat bereikte. Het gevolg hiervan is – normaliter – dat de huurovereenkomst wordt voortgezet voor een aanvullende termijn van bijvoorbeeld een jaar (maar dit kan ook langer zijn als dat is overeengekomen). In deze zaak bleek […] Lees verder
Omzeilen van de transitievergoeding?

Omzeilen van de transitievergoeding?

Het betalen van een transitievergoeding is voor werkgevers doorgaans een doorn in het oog. Voor kleine werkgevers kan het uitbetalen van een hoge transitievergoeding ook financieel de nodige zware gevolgen met zich meebrengen. Werkgevers proberen daarom allerlei creatieve – en minder creatieve – manieren uit om onder de transitievergoeding uit te komen. Zij proberen deze […] Lees verder
Datalek en aanpassen van arbeidsovereenkomsten

Datalek en aanpassen van arbeidsovereenkomsten

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken in werking getreden. Op grond van deze wet hebben organisaties een plicht om (direct) melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zich een (ernstig) datalek voordoet. Wij adviseren werkgevers hiertoe hun arbeidsovereenkomsten aan te passen (zie hieronder). In deze blog zullen wij nader […] Lees verder
Vrije advocaatkeuze. Hoe zit dat?

Vrije advocaatkeuze. Hoe zit dat?

Veel mensen (met name particulieren) maken gebruik van een rechtsbijstandsverzekering. U betaalt kort gezegd een bepaalde periodieke premie en in ruil daarvoor bent u verzekerd van juridische hulp bij (bepaalde) conflicten. De rechtsbijstandsverzekeraar zal uw zaak in principe zelf behandelen, maar in sommige gevallen worden ook bepaalde kosten van een externe advocaat vergoed. Hierbij kan […] Lees verder
Bij verstek veroordeeld. Wat nu?

Bij verstek veroordeeld. Wat nu?

U bent bij verstek veroordeeld. Dit betekent dat de rechter een veroordeling heeft uitgesproken terwijl u niet in de procedure bent verschenen. U heeft met juridische woorden “verstek” laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat u gedagvaard bent tijdens uw vakantie en u de dagvaarding pas hebt ingezien toen de “roldatum” (de dag waarop u […] Lees verder
Het stakingsrecht: KLM-grondpersoneel mag van de voorzieningenrechter niet staken

Het stakingsrecht: KLM-grondpersoneel mag van de voorzieningenrechter niet staken

De Rechtbank Noord-Holland heeft vorige week donderdag 11 augustus in kort geding bepaald dat FNV tot en met 4 september 2016 geen collectieve werkonderbrekingen (stakingen) mag organiseren in verband met het tussen KLM en FNV bestaande cao-conflict. De voorzieningenrechter oordeelt dat dit met name te maken heeft met de huidige terreurdreiging (op Schiphol) en met […] Lees verder
De nieuwe beslagsyllabus (beslaglegging)

De nieuwe beslagsyllabus (beslaglegging)

Net als in augustus vorig jaar, heeft de Rechtspraak deze maand de nieuwe beslagsyllabus gepubliceerd. Kort gezegd bevat deze beslagsyllabus richtlijnen en voorschriften die door voorzieningenrechters worden toegepast bij de beoordeling van een verzoek tot beslaglegging. In deze blog zullen wij een nieuwe wijziging bespreken. Wijziging beslag meerdere bankrekeningen Eén van de wijzigingen is dat […] Lees verder
Concreet motiveren concurrentiebeding erg belangrijk!

Concreet motiveren concurrentiebeding erg belangrijk!

Zoals wij al eerder hebben geblogd, is op 1 januari 2015 (een deel van) de wet werk en zekerheid (WWZ) in werking getreden. Onderdeel hiervan is een wijziging van het concurrentie- en relatiebeding. Met betrekking tot het concurrentie- en relatie beding geldt vanaf 1 januari 2015 dat het overeenkomen van een dergelijk beding in een […] Lees verder
Algemene voorwaarden en “battle of forms”

Algemene voorwaarden en “battle of forms”

Veel bedrijven hanteren algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden worden zaken geregeld die niet de kern van de overeenkomst bepalen zoals de prijs, maar juist meer de randvoorwaarden daaromheen. Randvoorwaarden zoals een bepaling over aansprakelijkheid of eigendomsvoorbehoud, zijn vaak erg belangrijk in het handelsverkeer. Algemene voorwaarden kunnen beschouwd worden als een soort verzekering. Als alles […] Lees verder
Terecht ontslag voor werknemer die een product voor zichzelf afprijst?

Terecht ontslag voor werknemer die een product voor zichzelf afprijst?

Een werknemer van een kringloopwinkel heeft zelfstandig de prijs van een tweedehands fiets afgeprijsd van € 50,- naar € 20,-. De werknemer wilde deze fiets voor een goedkopere prijs voor haar dochter kopen. De werkgever was “not amused” en diende vervolgens een ontbindingsverzoek in bij de rechter. De Rechtbank Overijssel vond dit handelen van de […] Lees verder
Wanneer vangt de bedenktermijn aan?

Wanneer vangt de bedenktermijn aan?

Als een werkgever en een werknemer het besluit nemen om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, dan wordt er doorgaans een beëindigingsovereenkomst (ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd) getekend. De wet heeft voorzien in de bescherming van de werknemer door een bedenktermijn op te nemen. Hierbij krijgt de werknemer nog twee weken, na het sluiten […] Lees verder
Alles over het griffierecht

Alles over het griffierecht

Als u een gerechtelijke procedure start dan betaalt u zogenoemde griffierechten. Dit zijn verplichte kosten die u moet betalen voor het starten van een procedure bij de rechter. Deze kosten worden betaald aan de rechtbank. In deze blog zullen wij nader ingaan op deze griffierechten. Wellicht ten overvloede delen wij mede dat deze blog alleen […] Lees verder
Ontslag van een werknemer bij gewetensbezwaren?

Ontslag van een werknemer bij gewetensbezwaren?

Stelt u zich als werkgever eens voor dat een van uw werknemers de overeengekomen arbeid niet wil verrichten op grond van een gewetensbezwaar. Denk bij een gewetensbezwaar aan een situatie waarin een werknemer weigert te werken op grond van morele, ethische of religieuze bezwaren. Soms kunnen ook politieke motieven hierbij een rol spelen. Voorbeelden kunnen […] Lees verder
Pokémon Go en de juridische gevolgen

Pokémon Go en de juridische gevolgen

Inmiddels is de veel besproken app Pokémon Go ook in Nederland beschikbaar. Zelfs voordat deze app hier beschikbaar was, was het land er al in de ban van. Wat het spel inhoudt is inmiddels wel bekend. Het spel heeft zelfs al geleid tot de nodige ongelukken en ontslagen. In deze blog gaan wij nader in […] Lees verder
Te warm om te werken?

Te warm om te werken?

Twee jaar geleden hebben wij een blog geschreven over het werken in warm/heet weer. Hierin zijn wij kort ingegaan op de wettelijke regels hiervoor en op de vraag wanneer het echt te heet is om te werken. Aangezien het deze week weer tropisch weer is/wordt, zullen wij de belangrijkste uitkomsten hieronder behandelen. Ook zal op […] Lees verder
Powered by WordPress | Fluxipress Theme