Nieuwe publicatie over het aanvangsmoment van de verjaringstermijn van artikel 3:310 BW

Nieuwe publicatie over het aanvangsmoment van de verjaringstermijn van artikel 3:310 BW

In Bedrijfsjuridische Berichten, juli 2017, nr. 52, schreef Daniel Burgers het artikel ‘Het aanvangsmoment van de korte verjaringstermijn van art. 3:310 BW: is bekendheid met mogelijke schadeveroorzaker ‘voldoende zekerheid‘. In dit artikel wordt onder andere nader ingegaan op een recent arrest van de Hoge Raad, in welk arrest de Hoge Raad ingaat op het aanvangsmoment […] Lees verder
Ontslag werknemer bij gewetensbezwaren?

Ontslag werknemer bij gewetensbezwaren?

Enige tijd geleden hebben wij een blog besteed aan het onderwerp ‘ontslag van een werknemer op grond van gewetensbezwaren’. In deze blog zullen wij hier nogmaals aandacht aan besteden en u nader informeren. Gewetensbezwaren? Stelt u zich als werkgever eens voor dat één van uw werknemers de overeengekomen arbeid niet wil verrichten op grond van […] Lees verder
Ontslag op staande voet bij ‘kleine’ delicten: info & tips

Ontslag op staande voet bij ‘kleine’ delicten: info & tips

Werknemers die zich schuldig maken aan ‘kleine’ delicten, kunnen (succesvol) op staande voet ontslagen worden. Denk aan een supermarktmedewerker die een pak drink yoghurt had meegenomen van werk, aan een medewerker die 50 eurocent van werk had meegenomen naar huis, aan een medewerker van een fastfoodketen die op een hamburger een extra plakje cheddarkaas had […] Lees verder
Hoe verloopt een gerechtelijke (civiele) procedure?

Hoe verloopt een gerechtelijke (civiele) procedure?

Wij bloggen vaak over de uitkomst van procedures en wat daarvan de relevantie is voor de rechtspraktijk. Een aspect dat hierbij nog onderbelicht is gebleven, is ‘hoe’ een gerechtelijke procedure doorgaans verloopt. Het is voor ondernemers (en ook voor anderen) goed om te weten hoe een procedure bij de rechter werkt. In deze blog zullen […] Lees verder
Contractsoverneming: de vereisten

Contractsoverneming: de vereisten

Artikel 6:159 BW bepaalt dat een partij bij een overeenkomst haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste kan overdragen aan een derde: contractsoverneming. Deze contractsoverneming dient te geschieden bij een akte. Contractsoverneming: de vereisten Het overnemen van contracten is met deze wettelijke bepaling dus mogelijk. Contractsoverneming is een zogenoemde ‘drie-partijenovereenkomst’: de partij […] Lees verder
MKB: nieuwe wet inzake het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

MKB: nieuwe wet inzake het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

Op 1 juli 2017 treedt een nieuwe wet in werking die kleine tot middelgrote bedrijven moet gaan beschermen tegen onredelijk lange betaaltermijnen. Grote ondernemingen komen vaak lange betaaltermijnen overeen, waarbij de kleine ondernemer geen andere keuze heeft dan deze te accepteren, ook al kan zijn bedrijfsvoering hiermee in de knel komen. MKB: nieuwe wet inzake […] Lees verder
Reorganisatie bij meerdere bedrijfsvestigingen

Reorganisatie bij meerdere bedrijfsvestigingen

Reorganisatie bij meerdere bedrijfsvestigingen Zoals wij al eerder hebben geblogd, dient een werkgever goed op te letten als er bij een reorganisatie arbeidsplaatsen moeten verdwijnen: het zogenoemde “afspiegelingsbeginsel” is namelijk van toepassing. De werkgever dient bij een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen – niet alleen de bedrijfseconomische reden aannemelijk te maken maar ook – […] Lees verder
Verder uitstel Wet DBA

Verder uitstel Wet DBA

Wij hebben al eerder geblogd over de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) en de modelovereenkomsten voor ZZP’ers en opdrachtgevers. Zoals bij de meesten inmiddels bekend is, bestaat er in de praktijk veel onduidelijkheid over deze nieuwe wet. Na veel kritiek is deze wet uitgesteld tot 2018. Inmiddels is bekend geworden dat handhaving van deze wet […] Lees verder
Waarom ‘vervallen’ wettelijke vakantiedagen en ‘verjaren’ bovenwettelijke vakantiedagen? En maakt dit juridisch verschil?

Waarom ‘vervallen’ wettelijke vakantiedagen en ‘verjaren’ bovenwettelijke vakantiedagen? En maakt dit juridisch verschil?

Zoals wij eerder hebben geblogd, is met ingang van 2012 de vakantiewetgeving in Nederland veranderd (zie ook de volgende blog uit 2012). Wettelijke (minimum) vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband zijn dit 20 dagen) vervallen vanaf 2012 na een periode van een half jaar ná het kalenderjaar waarin deze vakantiedagen zijn opgebouwd. Zogenoemde ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ verjaren […] Lees verder
Mag je als werkgever een vakantie aanvraag weigeren?

Mag je als werkgever een vakantie aanvraag weigeren?

Een vraag die in de praktijk soms gesteld wordt is of je als werkgever een vakantie aanvraag van een werknemer mag weigeren. In deze blog zullen wij hier nader op ingaan. Vaststellen vakantie Voor 2001 gold de hoofdregel dat werkgevers de vakantie na overleg met de betrokken werknemer vaststelde. Nadien geldt als hoofdregel dat werkgevers […] Lees verder
ROZ model woonruimte 2017: verruiming tijdelijke huurovereenkomsten en Airbnb verboden

ROZ model woonruimte 2017: verruiming tijdelijke huurovereenkomsten en Airbnb verboden

Onlangs heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een nieuw model voor de huurovereenkomst van woonruimte gepubliceerd. Dit model vervangt de vorige versie die nog uit 2003 stamt. Het nieuwe model is tweeledig: het bestaat uit de Huurovereenkomst Woonruimte 2017 en de Algemene Bepalingen Woonruimte 2017. Hieronder volgt een korte toelichting op deze nieuwe versie. […] Lees verder
Publicatie over uitlegverschillen tussen een zakelijke brief en een commerciële overeenkomst

Publicatie over uitlegverschillen tussen een zakelijke brief en een commerciële overeenkomst

In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten heeft Daniel Burgers een publicatie geschreven over een recent arrest van de Hoge Raad over uitlegverschillen tussen een zakelijke brief en een commerciële overeenkomst. U kunt deze publicatie via de volgende link lezen: Publicatie Bedrijfsjuridische Berichten Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via onderstaand […] Lees verder
Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van wanprestatie?

Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van wanprestatie?

De rechter kan een arbeidsovereenkomst alleen ontbinden als er geen opzeggingsverboden gelden en als één van de volgende gronden uit artikel 7:669 lid 3 BW zich voordoen: bedrijfseconomische gronden, als op deze gronden eerst bij het UWV is geprocedeerd en het UWV toestemming heeft geweigerd (a); ziekte van langer dan twee jaar, met de voorwaarde […] Lees verder
Wijzigingen Arbowet

Wijzigingen Arbowet

Vanaf 1 juli 2017 (althans vooralsnog) gaat de Arbowet op een aantal punten wijzigen. Wij informeren u met deze blog graag over de aanstaande – belangrijkste – wijzigingen met betrekking tot de Arbowet. Wijzigingen Arbowet De Arbowet wordt aangepast om – kort gezegd – werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverlening. De voorgestelde […] Lees verder
De 403-verklaring: hoe zit het precies?

De 403-verklaring: hoe zit het precies?

In principe zijn rechtspersonen, zoals een besloten vennootschap (BV), verplicht een jaarrekening in te richten en te publiceren met inachtneming van het gestelde in de wetgeving. Rechtspersonen dienen dit jaarlijks te doen. Let op dat indien de jaarrekening te laat wordt gedeponeerd, u een boete krijgt en wellicht nog belangrijker: u kunt als bestuurder persoonlijk […] Lees verder
Relatiebeding in een personeelsreglement. Verstandig?

Relatiebeding in een personeelsreglement. Verstandig?

De Hoge Raad heeft op 3 maart jl. nog eens antwoord gegeven op de vraag of een relatiebeding, dat niet is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, maar wel in het personeelsreglement, deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst en zo ja, onder welke voorwaarden. Hieronder zullen wij op deze kwestie ingaan. Relatiebeding in een personeelsreglement. Verstandig? In de […] Lees verder
Werkgevers opgelet: voorkom boetes door het doen van een verzuimmelding bij het UWV!

Werkgevers opgelet: voorkom boetes door het doen van een verzuimmelding bij het UWV!

In de Nederlandse Ziektewet, waar wij al eerder over hebben geblogd, zijn verschillende meldingsplichten voor werkgevers opgenomen. Zo dient de werkgever bijvoorbeeld (op grond van artikel 38 Ziektewet) het UWV te benaderen als het dienstverband van een werknemer eindigt maar de werknemer nog ziek is (en dus ziek uit dienst gaat). Werkgevers opgelet: voorkom boetes […] Lees verder
Ontslag op staande voet: het belang van een goed bedrijfsreglement

Ontslag op staande voet: het belang van een goed bedrijfsreglement

De Rechtbank Amsterdam moest recentelijk oordelen over een gegeven ontslag op staande voet voor een medewerker die een pak Optimel (drink yoghurt) had meegenomen van werk. De werkgever vond dit absoluut niet kunnen en ontsloeg de medewerker op staande voet. De medewerker was het hier niet mee eens en de kantonrechter in Amsterdam moest eraan […] Lees verder
HvJ: werkgevers mogen hoofddoeken verbieden

HvJ: werkgevers mogen hoofddoeken verbieden

Op 14 maart jl. heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) geoordeeld dat een werkgever een werknemer mag verbieden om een hoofddoek te dragen op werk. Volgens het HvJ mag een werkgever namelijk van een werknemer verlangen dat hij of zij zich neutraal kleedt. HvJ: werkgevers mogen hoofddoeken verbieden Op grond van deze uitspraak mag […] Lees verder
Loondoorbetaling tijdens ziekte

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Op grond van de wet zijn werkgevers verplicht om het loon van hun werknemers gedurende de eerste twee jaren van ziekte/arbeidsongeschiktheid door te betalen (artikel 7:629 BW). Volgens de wet moet de werkgever minimaal 70% van het loon doorbetalen tijdens deze periode. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd moet de werkgever het loon overigens doorbetalen zolang […] Lees verder
Onrechtmatige daad en escape room

Onrechtmatige daad en escape room

Zoals wij al eerder hebben geblogd, is de onrechtmatige daad in ons wetboek – meer specifiek in artikel 6:162 BW – vastgelegd. Dit artikel (lid 1) luidt als volgt: Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. De […] Lees verder
Bedrijfsruimten in het huurrecht

Bedrijfsruimten in het huurrecht

In een blog uit 2013 zijn wij al kort ingegaan op de verschillende soorten bedrijfsruimten in het huurrecht. In deze blog zullen wij specifiek stilstaan bij het verschil tussen de verschillende soorten bedrijfsruimte en met name bij de discussie over de kwalificatie van bedrijfsruimten. Er is namelijk een groot verschil tussen een zogenoemde “230a” en […] Lees verder
Internationale handel: let op de Incoterms

Internationale handel: let op de Incoterms

Incoterms zijn internationale (standaard) afspraken over het transport en de levering van goederen bij internationale handel. Het gaat hierbij om een verdeling van rechten en plichten van de koper en de verkoper op het gebied van onder meer vervoer, risico en verzekeringen. De eerste Incoterms dateren al van het jaar 1936, maar deze zijn in de […] Lees verder
Hoogste billijke vergoeding tot nu toe!

Hoogste billijke vergoeding tot nu toe!

Sinds de invoering van de WWZ is de billijke vergoeding een van de onderwerpen van gesprek. De vraag onder welke omstandigheden deze vergoeding wordt toegekend is erg casuïstisch en als het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever door de rechter wordt vastgesteld is het vervolgens de vraag wat in de gegeven situatie als een billijk […] Lees verder
Rechtsvormen

Rechtsvormen

Wij hebben al vaker geblogd over de verschillende rechtsvormen van ondernemingen. In deze blog zullen wij de meest voorkomende rechtsvormen in één handige blog toelichten. Wij beperken ons tot de hoofdlijnen en gaan dus niet de juridische diepte in. Hiernaast komen de stichting, vereniging en coöperatie komen in een volgende blog aan de orde. Veel […] Lees verder
Powered by WordPress | Fluxipress Theme