Arbeidsrecht: de internationale werknemer en de rechtskeuze

Arbeidsrecht: de internationale werknemer en de rechtskeuze

Veel Nederlandse werkgevers hebben alleen werknemers in dienst die binnen de landsgrenzen werken. Het zal u dan ook niet verbazen dat in die situaties het Nederlandse Recht van toepassing is. Dit kan anders zijn als u als werkgever te maken heeft met een werknemer die ook buiten de landsgrenzen arbeid verricht. Dan is de vraag […] Lees verder
Fout na paar weken gewerkt te hebben: ontslag op staande voet?

Fout na paar weken gewerkt te hebben: ontslag op staande voet?

In het verleden hebben wij al meerdere keren geblogd over het onderwerp ontslag op staande voet. Onlangs verscheen er een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag met het ontslag op staande voet als hoofdonderwerp, maar dan in een aparte variant: namelijk het ontslag op staande voet vanwege een beginnersfout. Het ontslag op staande voet werd […] Lees verder
Bewindvoerder aansprakelijk voor schade? Een bespreking van het arrest: ECLI:GHARL:2018:5791

Bewindvoerder aansprakelijk voor schade? Een bespreking van het arrest: ECLI:GHARL:2018:5791

In deze blog zullen wij een recent en relevant arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden toelichten. Het gaat in dit arrest om de aansprakelijkheid van een bewindvoerder. Mocht u hier vragen over hebben, dan vernemen wij deze vragen natuurlijk graag. Aansprakelijkheid bewindvoerder Zoals wij eerder geblogd hebben, is een bewindvoerder op grond van de wet (artikel […] Lees verder
Te warm om te werken?

Te warm om te werken?

In het verleden hebben wij verschillende blogs geschreven over het werken in warm/heet weer. In deze blogs zijn wij onder andere ingegaan op de wettelijke regels hiervoor en op de vraag wanneer het echt te heet is om te werken. Aangezien het al wekenlang warm weer is en het nu echt tropisch heet is geworden, […] Lees verder
Een bedrijf starten als minderjarige: mag dat en hoe werkt dat?

Een bedrijf starten als minderjarige: mag dat en hoe werkt dat?

Een bedrijf starten als minderjarige: mag dat en hoe werkt dat? Steeds meer jongeren die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt willen een onderneming starten. Door onder meer opkomende technologische ontwikkelingen ligt dit voor hen steeds vaker binnen handbereik. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een zogenaamd Youtube-kanaal of een carrière in […] Lees verder
Ondernemers opgelet: AVG en klachten

Ondernemers opgelet: AVG en klachten

Zoals bij de meesten inmiddels bekend zal zijn, is op 25 mei jl. de AVG van kracht gegaan. Kort gezegd zijn hiermee de privacyrechten van mensen versterkt en kan iedereen een klacht indienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). Inmiddels is dit ook al een behoorlijk aantal keren gebeurd. In deze blog volgt een update over […] Lees verder
Werkgevers opgelet: werknemers met een oproepcontract kunnen  aanspraak maken op loon wanneer u ze niet (meer) inroostert

Werkgevers opgelet: werknemers met een oproepcontract kunnen aanspraak maken op loon wanneer u ze niet (meer) inroostert

Mensen die werken op basis van een oproepcontract hebben in beginsel een minder gunstige rechtspositie dan iemand die datzelfde werk verricht op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De wetgever heeft hun positie een tijd geleden willen verbeteren en heeft daarom wetgeving doorgevoerd die oproepkrachten meer rechten geeft. Zo kan deze oproepkracht in beginsel […] Lees verder
Weigering LinkedInprofiel aan te passen. Ontslag op staande voet én betaling transitievergoeding

Weigering LinkedInprofiel aan te passen. Ontslag op staande voet én betaling transitievergoeding

Weigering LinkedInprofiel aan te passen. Ontslag op staande voet én betaling transitievergoeding Over het onderwerp ontslag op staande voet hebben wij veel blogs geschreven. In deze blog gaan wij dieper op dit onderwerp in en met name op een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, in welke uitspraak de vraag centraal stond of een werknemer […] Lees verder
Intellectueel eigendomsrecht: wanneer schend je het portretrecht?

Intellectueel eigendomsrecht: wanneer schend je het portretrecht?

Op 6 september 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam zich uitgesproken over een bijzondere kwestie. Aan de orde was het volgende. Een zogeheten lookalike van een bekende formule-één-coureur van Nederlandse afkomst, is gebruikt voor een commercial door Picnic. Picnic is een startup die actief is in de online boodschappendienst. De bekende racer was bepaald niet blij […] Lees verder
Controle zakelijk e-mailadres of bedrijfstelefoon werknemer: schending privacy?

Controle zakelijk e-mailadres of bedrijfstelefoon werknemer: schending privacy?

In veel gevallen is het gebruikelijk dat werkgevers aan werknemers communicatiemiddelen ter beschikking stellen, zoals een mobiele telefoon en een e-mailadres al dan niet in combinatie met een laptop. De situatie kan zich voordoen dat een werkgever deze middelen wilt inzien, bijvoorbeeld om te controleren of een werknemer zich onder werktijd niet (al teveel) bezighoudt […] Lees verder
Wet Arbeidsmarkt in balans: gaat de balans ook echt komen?

Wet Arbeidsmarkt in balans: gaat de balans ook echt komen?

De Regering heeft begin april het ontwerp voor de zogenoemde “Wet Arbeidsmarkt in balans” (WAB) openbaar gemaakt. Hiermee zijn de eerst stappen gezet naar een uitwerking van het Regeerakkoord, waarover wij eerder uitgebreid geblogd hebben (Legal8). De minister is van plan dit wetsvoorstel voor de komende zomer naar de Raad van State te sturen en […] Lees verder
AVG: moet ik een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen?

AVG: moet ik een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen?

Op grond van de (nieuwe) privacywet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de AVG) moeten sommige organisaties verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen/benoemen. Dit staat benoemd in artikel 37 AVG. In deze blog leest u hier meer over. Functionaris Gegevensbescherming (FG) Een FG is een persoon die binnen een organisatie toezicht houdt op de toepassing en […] Lees verder
Ontslag van statutair bestuurder. Recht op een billijke vergoeding?

Ontslag van statutair bestuurder. Recht op een billijke vergoeding?

Een statutair bestuurder (of directeur) heeft een bijzondere rechtspositie binnen de vennootschap: een statutair bestuurder heeft namelijk een vennootschapsrechtelijke en een arbeidsrechtelijke band met de vennootschap. De statutair bestuurder is met andere woorden een bijzonder soort ‘werknemer’. Dit komt niet alleen bij de benoeming naar voren, maar met name ook als de wegen van de […] Lees verder
Ontslag van zieke werknemer tijdens proeftijd. Werkgevers wees opgelet!

Ontslag van zieke werknemer tijdens proeftijd. Werkgevers wees opgelet!

Ontslag van zieke werknemer tijdens proeftijd. Werkgevers wees opgelet! De proeftijd is een soort kennismakingsperiode (“proefperiode”) waarin de werkgever – maar ook de werknemer – de arbeidsovereenkomst direct mag opzeggen. In een blog van eind 2014 hebben wij geblogd dat dat een werkgever een werknemer in principe mag ontslaan tijdens de proeftijd als deze proeftijd […] Lees verder
Profiteren van andermans wanprestatie: is dit ook onrechtmatig bij het overtreden van een concurrentie- en/of relatiebeding?

Profiteren van andermans wanprestatie: is dit ook onrechtmatig bij het overtreden van een concurrentie- en/of relatiebeding?

Indien een contractspartij zijn contractuele verplichtingen niet conform afspraak nakomt, waardoor de andere contractspartij schade lijdt, dan is de tekortschietende partij in principe gehouden de schade van de wederpartij te vergoeden. Deze contractuele schadevergoedingsplicht wordt ook wel wanprestatie of contractbreuk genoemd. Maar wat als een derde partij, die dus geen contractspartij is, profiteert en aldus […] Lees verder
In de categorie bagateldelicten: werknemer gebruikt gratis bodylotion-tester en wordt op staande voet ontslagen. Terecht?

In de categorie bagateldelicten: werknemer gebruikt gratis bodylotion-tester en wordt op staande voet ontslagen. Terecht?

Werknemers die zich schuldig maken aan ‘kleine’ delicten, kunnen (succesvol) op staande voet ontslagen worden. Kleine delicten zoals het stelen van 50 eurocent uit de kassa op werk of het meenemen van een pennenbak met pennen, staan bekend als ‘bagateldelicten’ (de Van Dale omschrijft het woord bagatel als: kleinigheid). In een uitgebreide blog van afgelopen […] Lees verder
Opvolgend werkgeverschap: de huidige stand van zaken

Opvolgend werkgeverschap: de huidige stand van zaken

In deze blog zullen wij inzoomen op het vrij lastige onderwerp van “opvolgend werkgeverschap”. Enige tijd geleden hebben wij hier al over geblogd, maar inmiddels is er op dit onderwerp een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Hoog tijd voor een juridische update dus. Eerst zullen wij kort beschrijven wat bedoeld wordt met opvolgend werkgeverschap, wat de […] Lees verder
Is een bewindvoerder aansprakelijk voor de tenuitvoerlegging van een schuldsaneringsplan?

Is een bewindvoerder aansprakelijk voor de tenuitvoerlegging van een schuldsaneringsplan?

In een recente blog hebben wij uiteengezet dat het saneren van een (problematische) schuldenlast niet behoort tot de gewone werkzaamheden van een beschermingsbewindvoerder en derhalve een bewindvoerder geen verwijt (“onbehoorlijke taakvervulling”) viel te maken dat hij geen zorg heeft gedragen voor het opzetten van een schuldsaneringstraject. Deze blog is te raadplegen via de volgende link. […] Lees verder
AVG: de verwerkersovereenkomst

AVG: de verwerkersovereenkomst

AVG: de verwerkersovereenkomst Als een organisatie gebruik maakt van de diensten van een verwerker (onder de Wbp “bewerker” genoemd), dan dienen deze beide organisaties een aantal onderwerpen vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst (artikel 28 lid 3 AVG). Deze overeenkomst wordt ook verwerkersovereenkomst wel een genoemd. In de Wbp wordt deze overeenkomst overigens nog […] Lees verder
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van toepassing. In het Engels heet deze verordening overigens “General Data Protection Regulation”. Aangezien Europese verordeningen zogenoemde directe werking hebben, betekent dit concreet dat vanaf deze datum in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (“Wpb”) geldt […] Lees verder
Kan er executoriaal beslag worden gelegd op de woning van een bewindvoerder?

Kan er executoriaal beslag worden gelegd op de woning van een bewindvoerder?

Kan er executoriaal beslag worden gelegd op de woning van een bewindvoerder? Een bewindvoerder vertegenwoordigt de rechthebbende tijdens het bewind bij de vervulling van zijn taak in en buiten rechte (zie artikel 1:441 lid 1 BW). Bij de (kort geding) rechter stond onlangs de vraag centraal of er executoriaal beslag kan worden gelegd op de […] Lees verder
Agentuurovereenkomst en de beloning

Agentuurovereenkomst en de beloning

In een juridische blog van augustus 2015, hebben wij en aantal aspecten van de zogenoemde agentuurovereenkomst besproken. Zo blijkt uit die blog onder andere dat de agentuurovereenkomst volgens de wet (artikel 7:428 BW) is: Een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een […] Lees verder
Ambtshalve ontslag bewindvoerder? Een korte bespreking van het arrest ECLI:NL:GHARL:2017:7889

Ambtshalve ontslag bewindvoerder? Een korte bespreking van het arrest ECLI:NL:GHARL:2017:7889

Zoals wij al vaker hebben geblogd, kan de kantonrechter een bewindvoerder ontslaan op grond van het gestelde in artikel 1:448 (lid 2) BW. Dit kan op eigen verzoek van de bewindvoerder, hetzij wegens gewichtige redenen (zoals ‘slechte’ bewindvoering) of omdat hij niet meer voldoet aan de eisen om bewindvoerder te kunnen worden, maar ook door […] Lees verder
Relevante wetswijzigingen voor ondernemers per 1 januari 2018

Relevante wetswijzigingen voor ondernemers per 1 januari 2018

De regels in ons wetboek zijn aan verandering onderhevig. Ook als ondernemer krijgt u met deze wijzigingen te maken. Hieronder hebben wij een aantal wetswijzigingen voor u op een rijtje gezet die per 1 januari 2018 zullen intreden. Wetswijzigingen per 1 januari 2018 Minimumloon gaat omhoog Een eerste wijziging betreft het minimumloon van werknemers. De […] Lees verder
Werkgever aansprakelijk voor schade van een vrijwilliger?

Werkgever aansprakelijk voor schade van een vrijwilliger?

Arbeidsrecht Wij hebben meerdere juridische blogs geschreven over het onderwerp “werkgeversaansprakelijkheid”. Zo hebben wij geconcludeerd dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor schade bij een werknemer opgelopen tijdens een bedrijfsuitje of indien een werknemer bijvoorbeeld ten val komt op de werkvloer. In dergelijke kwesties gaat het er om of de werkgever zijn of haar zorgplicht […] Lees verder
Powered by WordPress | Fluxipress Theme