Wet Arbeidsmarkt in balans: gaat de balans ook echt komen?

Wet Arbeidsmarkt in balans: gaat de balans ook echt komen?

De Regering heeft begin april het ontwerp voor de zogenoemde “Wet Arbeidsmarkt in balans” (WAB) openbaar gemaakt. Hiermee zijn de eerst stappen gezet naar een uitwerking van het Regeerakkoord, waarover wij eerder uitgebreid geblogd hebben (Legal8). De minister is van plan dit wetsvoorstel voor de komende zomer naar de Raad van State te sturen en […] Lees verder
AVG: moet ik een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen?

AVG: moet ik een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen?

Op grond van de (nieuwe) privacywet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de AVG) moeten sommige organisaties verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen/benoemen. Dit staat benoemd in artikel 37 AVG. In deze blog leest u hier meer over. Functionaris Gegevensbescherming (FG) Een FG is een persoon die binnen een organisatie toezicht houdt op de toepassing en […] Lees verder
Ontslag van statutair bestuurder. Recht op een billijke vergoeding?

Ontslag van statutair bestuurder. Recht op een billijke vergoeding?

Een statutair bestuurder (of directeur) heeft een bijzondere rechtspositie binnen de vennootschap: een statutair bestuurder heeft namelijk een vennootschapsrechtelijke en een arbeidsrechtelijke band met de vennootschap. De statutair bestuurder is met andere woorden een bijzonder soort ‘werknemer’. Dit komt niet alleen bij de benoeming naar voren, maar met name ook als de wegen van de […] Lees verder
Ontslag van zieke werknemer tijdens proeftijd. Werkgevers wees opgelet!

Ontslag van zieke werknemer tijdens proeftijd. Werkgevers wees opgelet!

Ontslag van zieke werknemer tijdens proeftijd. Werkgevers wees opgelet! De proeftijd is een soort kennismakingsperiode (“proefperiode”) waarin de werkgever – maar ook de werknemer – de arbeidsovereenkomst direct mag opzeggen. In een blog van eind 2014 hebben wij geblogd dat dat een werkgever een werknemer in principe mag ontslaan tijdens de proeftijd als deze proeftijd […] Lees verder
Profiteren van andermans wanprestatie: is dit ook onrechtmatig bij het overtreden van een concurrentie- en/of relatiebeding?

Profiteren van andermans wanprestatie: is dit ook onrechtmatig bij het overtreden van een concurrentie- en/of relatiebeding?

Indien een contractspartij zijn contractuele verplichtingen niet conform afspraak nakomt, waardoor de andere contractspartij schade lijdt, dan is de tekortschietende partij in principe gehouden de schade van de wederpartij te vergoeden. Deze contractuele schadevergoedingsplicht wordt ook wel wanprestatie of contractbreuk genoemd. Maar wat als een derde partij, die dus geen contractspartij is, profiteert en aldus […] Lees verder
In de categorie bagateldelicten: werknemer gebruikt gratis bodylotion-tester en wordt op staande voet ontslagen. Terecht?

In de categorie bagateldelicten: werknemer gebruikt gratis bodylotion-tester en wordt op staande voet ontslagen. Terecht?

Werknemers die zich schuldig maken aan ‘kleine’ delicten, kunnen (succesvol) op staande voet ontslagen worden. Kleine delicten zoals het stelen van 50 eurocent uit de kassa op werk of het meenemen van een pennenbak met pennen, staan bekend als ‘bagateldelicten’ (de Van Dale omschrijft het woord bagatel als: kleinigheid). In een uitgebreide blog van afgelopen […] Lees verder
Opvolgend werkgeverschap: de huidige stand van zaken

Opvolgend werkgeverschap: de huidige stand van zaken

In deze blog zullen wij inzoomen op het vrij lastige onderwerp van “opvolgend werkgeverschap”. Enige tijd geleden hebben wij hier al over geblogd, maar inmiddels is er op dit onderwerp een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Hoog tijd voor een juridische update dus. Eerst zullen wij kort beschrijven wat bedoeld wordt met opvolgend werkgeverschap, wat de […] Lees verder
Is een bewindvoerder aansprakelijk voor de tenuitvoerlegging van een schuldsaneringsplan?

Is een bewindvoerder aansprakelijk voor de tenuitvoerlegging van een schuldsaneringsplan?

In een recente blog hebben wij uiteengezet dat het saneren van een (problematische) schuldenlast niet behoort tot de gewone werkzaamheden van een beschermingsbewindvoerder en derhalve een bewindvoerder geen verwijt (“onbehoorlijke taakvervulling”) viel te maken dat hij geen zorg heeft gedragen voor het opzetten van een schuldsaneringstraject. Deze blog is te raadplegen via de volgende link. […] Lees verder
AVG: de verwerkersovereenkomst

AVG: de verwerkersovereenkomst

AVG: de verwerkersovereenkomst Als een organisatie gebruik maakt van de diensten van een verwerker (onder de Wbp “bewerker” genoemd), dan dienen deze beide organisaties een aantal onderwerpen vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst (artikel 28 lid 3 AVG). Deze overeenkomst wordt ook verwerkersovereenkomst wel een genoemd. In de Wbp wordt deze overeenkomst overigens nog […] Lees verder
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van toepassing. In het Engels heet deze verordening overigens “General Data Protection Regulation”. Aangezien Europese verordeningen zogenoemde directe werking hebben, betekent dit concreet dat vanaf deze datum in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (“Wpb”) geldt […] Lees verder
Kan er executoriaal beslag worden gelegd op de woning van een bewindvoerder?

Kan er executoriaal beslag worden gelegd op de woning van een bewindvoerder?

Kan er executoriaal beslag worden gelegd op de woning van een bewindvoerder? Een bewindvoerder vertegenwoordigt de rechthebbende tijdens het bewind bij de vervulling van zijn taak in en buiten rechte (zie artikel 1:441 lid 1 BW). Bij de (kort geding) rechter stond onlangs de vraag centraal of er executoriaal beslag kan worden gelegd op de […] Lees verder
Agentuurovereenkomst en de beloning

Agentuurovereenkomst en de beloning

In een juridische blog van augustus 2015, hebben wij en aantal aspecten van de zogenoemde agentuurovereenkomst besproken. Zo blijkt uit die blog onder andere dat de agentuurovereenkomst volgens de wet (artikel 7:428 BW) is: Een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een […] Lees verder
Ambtshalve ontslag bewindvoerder? Een korte bespreking van het arrest ECLI:NL:GHARL:2017:7889

Ambtshalve ontslag bewindvoerder? Een korte bespreking van het arrest ECLI:NL:GHARL:2017:7889

Zoals wij al vaker hebben geblogd, kan de kantonrechter een bewindvoerder ontslaan op grond van het gestelde in artikel 1:448 (lid 2) BW. Dit kan op eigen verzoek van de bewindvoerder, hetzij wegens gewichtige redenen (zoals ‘slechte’ bewindvoering) of omdat hij niet meer voldoet aan de eisen om bewindvoerder te kunnen worden, maar ook door […] Lees verder
Relevante wetswijzigingen voor ondernemers per 1 januari 2018

Relevante wetswijzigingen voor ondernemers per 1 januari 2018

De regels in ons wetboek zijn aan verandering onderhevig. Ook als ondernemer krijgt u met deze wijzigingen te maken. Hieronder hebben wij een aantal wetswijzigingen voor u op een rijtje gezet die per 1 januari 2018 zullen intreden. Wetswijzigingen per 1 januari 2018 Minimumloon gaat omhoog Een eerste wijziging betreft het minimumloon van werknemers. De […] Lees verder
Werkgever aansprakelijk voor schade van een vrijwilliger?

Werkgever aansprakelijk voor schade van een vrijwilliger?

Arbeidsrecht Wij hebben meerdere juridische blogs geschreven over het onderwerp “werkgeversaansprakelijkheid”. Zo hebben wij geconcludeerd dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor schade bij een werknemer opgelopen tijdens een bedrijfsuitje of indien een werknemer bijvoorbeeld ten val komt op de werkvloer. In dergelijke kwesties gaat het er om of de werkgever zijn of haar zorgplicht […] Lees verder
Aansprakelijkheid van de bewindvoerder

Aansprakelijkheid van de bewindvoerder

In een blog van 25 augustus jl. zijn wij al uitgebreid ingegaan op een recent arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden over het onderwerp aansprakelijkheid van bewindvoerders. Uit deze blog blijkt kort gezegd dat bewindvoerders hun taken als “goed bewindvoerder” moeten verrichten en dat op hen een zekere zorgplicht rust. Onlangs speelde bij de Rechtbank Limburg […] Lees verder
Onderschat het kenbaarheidsvereiste bij misbruik van omstandigheden niet!

Onderschat het kenbaarheidsvereiste bij misbruik van omstandigheden niet!

Over het belang van het kenbaarheidsvereiste bij de vernietiging van overeenkomsten op grond van misbruik van omstandigheden In een recente publicatie in het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, bespreekt advocaat Daniel Burgers een recent arrest van de Hoge Raad (HR 12 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:867). Hiernaast bespreekt Daniel Burgers het juridische leerstuk misbruik van omstandigheden en vernietiging […] Lees verder
Alles over de onrechtmatige daad (6:162 BW): deel 1

Alles over de onrechtmatige daad (6:162 BW): deel 1

In een blog van begin 2015, hebben wij het al kort gehad over het onderwerp van de onrechtmatige daad (zie: blog). Het gaat bij de onrechtmatige daad om aansprakelijkheid voor eigen onrechtmatig handelen. De onrechtmatige daad is in ons burgerlijk wetboek vastgelegd in artikel 6:162 BW. In deze blog gaan wij nader in op dit […] Lees verder
Schuldhulpverlening geen taak van beschermingsbewindvoerder

Schuldhulpverlening geen taak van beschermingsbewindvoerder

In deze blog behandelen we een uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden uit 2012. In deze uitspraak wordt een bewindvoerder aansprakelijk gesteld voor de schade die een onderbewindgestelde (hierna: betrokkene) claimt te hebben geleden doordat de bewindvoerder geen schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd. Wat is er precies aan de hand? De casus De onderbewindstelling van betrokkene is aangevangen […] Lees verder
Rechtvaardigt bevolkingskrimp een beroep op onvoorziene omstandigheden?

Rechtvaardigt bevolkingskrimp een beroep op onvoorziene omstandigheden?

In een blog van eind vorig jaar (Blog) hebben wij het onderwerp onvoorziene omstandigheden uit artikel 6:258 BW besproken. In deze blog zullen wij hier nader op ingaan en een recent arrest van de Hoge Raad bespreken. Onvoorziene omstandigheden Eerst even terug naar de basis. Wat zijn onvoorziene omstandigheden en wanneer kan daar (rechtens succesvol) […] Lees verder
De “ijzeren proeftijd”

De “ijzeren proeftijd”

In juridisch jargon wordt de proeftijd ook wel de “ijzeren proeftijd” genoemd. Dit heeft er alles mee te maken dat – een enkele uitzondering daargelaten – de proeftijd nimmer langer kan zijn dan de wettelijke voorgeschreven termijn. Opschorting van de proefperiode van twee maanden in de situatie dat de werknemer anderhalve maand ziek is geweest, […] Lees verder
Het regeerakkoord 2017: wat betekent dit voor de arbeidsmarkt?

Het regeerakkoord 2017: wat betekent dit voor de arbeidsmarkt?

Op 10 oktober 2017 hebben de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een definitief akkoord bereikt over de te bewandelen weg gedurende de (vier) komende regeerjaren. In deze blog bespreken wij de belangrijkste maatregelen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt. De realiteit is dat de arbeidsmarkt knelt voor werkgever én werknemers. Veel verantwoordelijkheden voor […] Lees verder
Ontslag van bewindvoerder in alle zaken. Een korte bespreking van het vonnis: ECLI:NL:RBLIM:2017:9247

Ontslag van bewindvoerder in alle zaken. Een korte bespreking van het vonnis: ECLI:NL:RBLIM:2017:9247

In deze blog zullen wij inzoomen op het onderwerp ontslag van een bewindvoerder.    Specifiek zullen wij ingaan op een recent vonnis van de Rechtbank Limburg van 21 september 2017 waarin de vraag centraal stond of de betreffende bewindvoerder wegens gewichtige redenen in alle zaken waarin hij benoemd is, dient te worden ontslagen. Aansprakelijkheid bewindvoerder Een […] Lees verder
Beschikken over de onder bewind staande goederen: toestemming vereist?

Beschikken over de onder bewind staande goederen: toestemming vereist?

Tijdens het bewind komt het beheer over de onder bewind staande goederen toe aan de bewindvoerder. Dit neemt niet weg dat de bewindvoerder toestemming (van de rechthebbende) of een machtiging (van de kantonrechter) nodig heeft om over de onder bewind staande goederen te beschikken. Toestemming of machtiging kan achterwege worden gelaten indien het een handeling […] Lees verder
Aanvraag bijzondere bijstand voor extra werkzaamheden: tijdig ingediend?

Aanvraag bijzondere bijstand voor extra werkzaamheden: tijdig ingediend?

Op 7 maart 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep – onze hoogste bestuursrechter – uitspraak gedaan in een geschil tussen een bewindvoerder en een gemeente over een aanvraag voor bijzondere bijstand. In deze blog zullen wij deze uitspraak bespreken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag. Feiten De bewindvoerder in […] Lees verder
Powered by WordPress | Fluxipress Theme