Werkgever aansprakelijk voor schade van een vrijwilliger?

Werkgever aansprakelijk voor schade van een vrijwilliger?

Arbeidsrecht Wij hebben meerdere juridische blogs geschreven over het onderwerp “werkgeversaansprakelijkheid”. Zo hebben wij geconcludeerd dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor schade bij een werknemer opgelopen tijdens een bedrijfsuitje of indien een werknemer bijvoorbeeld ten val komt op de werkvloer. In dergelijke kwesties gaat het er om of de werkgever zijn of haar zorgplicht […] Lees verder
Aansprakelijkheid van de bewindvoerder

Aansprakelijkheid van de bewindvoerder

In een blog van 25 augustus jl. zijn wij al uitgebreid ingegaan op een recent arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden over het onderwerp aansprakelijkheid van bewindvoerders. Uit deze blog blijkt kort gezegd dat bewindvoerders hun taken als “goed bewindvoerder” moeten verrichten en dat op hen een zekere zorgplicht rust. Onlangs speelde bij de Rechtbank Limburg […] Lees verder
Onderschat het kenbaarheidsvereiste bij misbruik van omstandigheden niet!

Onderschat het kenbaarheidsvereiste bij misbruik van omstandigheden niet!

Over het belang van het kenbaarheidsvereiste bij de vernietiging van overeenkomsten op grond van misbruik van omstandigheden In een recente publicatie in het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, bespreekt advocaat Daniel Burgers een recent arrest van de Hoge Raad (HR 12 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:867). Hiernaast bespreekt Daniel Burgers het juridische leerstuk misbruik van omstandigheden en vernietiging […] Lees verder
Alles over de onrechtmatige daad (6:162 BW): deel 1

Alles over de onrechtmatige daad (6:162 BW): deel 1

In een blog van begin 2015, hebben wij het al kort gehad over het onderwerp van de onrechtmatige daad (zie: blog). Het gaat bij de onrechtmatige daad om aansprakelijkheid voor eigen onrechtmatig handelen. De onrechtmatige daad is in ons burgerlijk wetboek vastgelegd in artikel 6:162 BW. In deze blog gaan wij nader in op dit […] Lees verder
Schuldhulpverlening geen taak van beschermingsbewindvoerder

Schuldhulpverlening geen taak van beschermingsbewindvoerder

In deze blog behandelen we een uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden uit 2012. In deze uitspraak wordt een bewindvoerder aansprakelijk gesteld voor de schade die een onderbewindgestelde (hierna: betrokkene) claimt te hebben geleden doordat de bewindvoerder geen schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd. Wat is er precies aan de hand? De casus De onderbewindstelling van betrokkene is aangevangen […] Lees verder
Rechtvaardigt bevolkingskrimp een beroep op onvoorziene omstandigheden?

Rechtvaardigt bevolkingskrimp een beroep op onvoorziene omstandigheden?

In een blog van eind vorig jaar (Blog) hebben wij het onderwerp onvoorziene omstandigheden uit artikel 6:258 BW besproken. In deze blog zullen wij hier nader op ingaan en een recent arrest van de Hoge Raad bespreken. Onvoorziene omstandigheden Eerst even terug naar de basis. Wat zijn onvoorziene omstandigheden en wanneer kan daar (rechtens succesvol) […] Lees verder
De “ijzeren proeftijd”

De “ijzeren proeftijd”

In juridisch jargon wordt de proeftijd ook wel de “ijzeren proeftijd” genoemd. Dit heeft er alles mee te maken dat – een enkele uitzondering daargelaten – de proeftijd nimmer langer kan zijn dan de wettelijke voorgeschreven termijn. Opschorting van de proefperiode van twee maanden in de situatie dat de werknemer anderhalve maand ziek is geweest, […] Lees verder
Het regeerakkoord 2017: wat betekent dit voor de arbeidsmarkt?

Het regeerakkoord 2017: wat betekent dit voor de arbeidsmarkt?

Op 10 oktober 2017 hebben de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een definitief akkoord bereikt over de te bewandelen weg gedurende de (vier) komende regeerjaren. In deze blog bespreken wij de belangrijkste maatregelen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt. De realiteit is dat de arbeidsmarkt knelt voor werkgever én werknemers. Veel verantwoordelijkheden voor […] Lees verder
Ontslag van bewindvoerder in alle zaken. Een korte bespreking van het vonnis: ECLI:NL:RBLIM:2017:9247

Ontslag van bewindvoerder in alle zaken. Een korte bespreking van het vonnis: ECLI:NL:RBLIM:2017:9247

In deze blog zullen wij inzoomen op het onderwerp ontslag van een bewindvoerder.    Specifiek zullen wij ingaan op een recent vonnis van de Rechtbank Limburg van 21 september 2017 waarin de vraag centraal stond of de betreffende bewindvoerder wegens gewichtige redenen in alle zaken waarin hij benoemd is, dient te worden ontslagen. Aansprakelijkheid bewindvoerder Een […] Lees verder
Beschikken over de onder bewind staande goederen: toestemming vereist?

Beschikken over de onder bewind staande goederen: toestemming vereist?

Tijdens het bewind komt het beheer over de onder bewind staande goederen toe aan de bewindvoerder. Dit neemt niet weg dat de bewindvoerder toestemming (van de rechthebbende) of een machtiging (van de kantonrechter) nodig heeft om over de onder bewind staande goederen te beschikken. Toestemming of machtiging kan achterwege worden gelaten indien het een handeling […] Lees verder
Aanvraag bijzondere bijstand voor extra werkzaamheden: tijdig ingediend?

Aanvraag bijzondere bijstand voor extra werkzaamheden: tijdig ingediend?

Op 7 maart 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep – onze hoogste bestuursrechter – uitspraak gedaan in een geschil tussen een bewindvoerder en een gemeente over een aanvraag voor bijzondere bijstand. In deze blog zullen wij deze uitspraak bespreken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag. Feiten De bewindvoerder in […] Lees verder
Huuropzegging door de bewindvoerder: onrechtmatig gehandeld?

Huuropzegging door de bewindvoerder: onrechtmatig gehandeld?

Onlangs deed de Rechtbank Limburg (te Roermond) uitspraak in een geschil tussen een onder bewind gestelde en een bewindvoerder. In deze blog zullen wij deze uitspraak van 16 augustus jl. bespreken. Indien u daar vragen of opmerkingen over heeft, dan vernemen wij die natuurlijk graag. Huuropzegging door de bewindvoerder: onrechtmatig gehandeld? Met ingang van juli […] Lees verder
Bewindvoering: niet-ontvankelijk in hoger beroep wegens ontbreken (correcte) machtiging

Bewindvoering: niet-ontvankelijk in hoger beroep wegens ontbreken (correcte) machtiging

In mei van dit jaar heeft het Hof Den Haag beslist dat een rechthebbende slechts een vordering tot schadevergoeding tegen zijn voormalig bewindvoerder kan instellen bij de rechter, indien de nieuwe bewindvoerder daarbij als formele procespartij optreedt en ook duidelijk blijkt dat hij daartoe gemachtigd is. Bewindvoering: niet-ontvankelijk in hoger beroep wegens ontbreken (correcte) machtiging […] Lees verder
Ontslag bewindvoerder wegens gewichtige redenen? Een korte bespreking van het arrest ECLI:NL:GHARL:2016:3943.

Ontslag bewindvoerder wegens gewichtige redenen? Een korte bespreking van het arrest ECLI:NL:GHARL:2016:3943.

Op grond van artikel 1:448 (lid 2) BW kan de kantonrechter een bewindvoerder ontslaan. Dit kan op eigen verzoek van de bewindvoerder, maar ook wegens gewichtige redenen of omdat de bewindvoerder niet meer voldoet aan de eisen om bewindvoerder te kunnen worden. In deze blog zullen wij stilstaan bij ontslag op grond van gewichtige redenen […] Lees verder
Onderbouwing aanvraag bijzondere bijstand voor kosten van bewindvoering

Onderbouwing aanvraag bijzondere bijstand voor kosten van bewindvoering

Als u als bewindvoerder bijzondere bijstand voor een betrokkene aanvraagt voor de kosten van bewindvoering, dan kan de gemeente om aanvullende documenten vragen ter beoordeling van de financiële situatie van de betrokkene. De Centrale Raad van Beroep heeft in een recente uitspraak beslist dat het overleggen van de beschikking van de rechtbank waarin de onderbewindstelling […] Lees verder
Bewindvoering en Pgb: wie is verantwoordelijk voor het pgb?

Bewindvoering en Pgb: wie is verantwoordelijk voor het pgb?

Op 22 maart jl. heeft de Centrale Raad van Beroep (in hoger beroep) geoordeeld dat het aan de rechthebbende verleende pgb (persoonsgebonden budget) een aan de rechthebbende toebehorend vermogensbestanddeel is dat onder het ingestelde bewind valt. Wat betekent deze uitspraak nu precies voor de bewindvoerders? In deze blog zullen wij nader op deze uitspraak ingaan […] Lees verder
Bewindvoerder aansprakelijk voor geleden schade? Een korte bespreking van het arrest: ECLI:NL:GHARL:2017:3504

Bewindvoerder aansprakelijk voor geleden schade? Een korte bespreking van het arrest: ECLI:NL:GHARL:2017:3504

In deze blog zullen wij de – norm van – aansprakelijkheid van de bewindvoerder toelichten alsmede een recent en relevant arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Mocht u hier vragen over hebben, dan vernemen wij deze vragen natuurlijk graag. Aansprakelijkheid bewindvoerder Op grond van de wet (artikel 1:444 BW) is een bewindvoerder jegens de rechthebbende aansprakelijk, indien […] Lees verder
Beschermingsbewind, curatele en mentorschap

Beschermingsbewind, curatele en mentorschap

Beschermingsbewind, curatele en mentorschap Beschermingsbewind (of: bewindvoering dan wel onderbewindstelling) ondercuratelestelling (of: curatele) en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen en/of niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Het kan hierbij gaan om persoonlijke en financiële zaken. In deze blog zullen wij deze maatregelen kort toelichten alsmede […] Lees verder
Ontslag op staande voet: de meest voorkomende redenen

Ontslag op staande voet: de meest voorkomende redenen

Het onderwerp ontslag op staande voet blijft de gemoederen bezig houden. In een blog van twee maanden geleden hebben wij een aantal tips gegeven over ontslag op staande voet bij ‘kleine’ delicten. In deze blog gaan wij nader in op de meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet. Heeft u daar vragen over, dan […] Lees verder
Opzegging duurovereenkomst voor onbepaalde tijd: voldoende zwaarwegende grond vereist?

Opzegging duurovereenkomst voor onbepaalde tijd: voldoende zwaarwegende grond vereist?

In een publicatie van juni vorig jaar, heeft Daniel Burgers het onderwerp “opzegging van duurovereenkomsten” uitgebreid besproken. Deze publicatie kunt u overigens via de volgende link lezen: opzegging duurovereenkomsten. Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin bevestigd wordt dat onder omstandigheden een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd alleen opzegbaar is indien er een zwaarwegende […] Lees verder
Wijzigingen Arbowet (deel 2)

Wijzigingen Arbowet (deel 2)

Zoals wij al eerder geblogd hebben, is met ingang van 1 juli 2017 de Arbowet (eigenlijk: de Arbeidsomstandighedenwet) op een aantal punten gewijzigd. Wij informeren u met deze blog (nogmaals) over de – belangrijkste – wijzigingen met betrekking tot de Arbowet. Wijzigingen Arbowet De Arbowet is aangepast om – kort gezegd – werkgevers en werknemers […] Lees verder
Aansprakelijkheid contractspartij jegens een derde ook mogelijk zonder tekortkoming?

Aansprakelijkheid contractspartij jegens een derde ook mogelijk zonder tekortkoming?

Een hoofdregel uit het Nederlandse contractenrecht is dat overeenkomsten alleen gevolgen hebben voor de contractspartijen. Er bestaan echter uitzonderingen op deze hoofdregel. Als bijvoorbeeld derden “nauw” bij de uitvoering van de overeenkomst zijn verbonden, dan staat het de contractspartijen niet onder alle omstandigheden vrij om geen rekening met de belangen van deze derden te houden […] Lees verder
Nieuwe publicatie over het aanvangsmoment van de verjaringstermijn van artikel 3:310 BW

Nieuwe publicatie over het aanvangsmoment van de verjaringstermijn van artikel 3:310 BW

In Bedrijfsjuridische Berichten, juli 2017, nr. 52, schreef Daniel Burgers het artikel ‘Het aanvangsmoment van de korte verjaringstermijn van art. 3:310 BW: is bekendheid met mogelijke schadeveroorzaker ‘voldoende zekerheid‘. In dit artikel wordt onder andere nader ingegaan op een recent arrest van de Hoge Raad, in welk arrest de Hoge Raad ingaat op het aanvangsmoment […] Lees verder
Ontslag werknemer bij gewetensbezwaren?

Ontslag werknemer bij gewetensbezwaren?

Enige tijd geleden hebben wij een blog besteed aan het onderwerp ‘ontslag van een werknemer op grond van gewetensbezwaren’. In deze blog zullen wij hier nogmaals aandacht aan besteden en u nader informeren. Gewetensbezwaren? Stelt u zich als werkgever eens voor dat één van uw werknemers de overeengekomen arbeid niet wil verrichten op grond van […] Lees verder
Ontslag op staande voet bij ‘kleine’ delicten: info & tips

Ontslag op staande voet bij ‘kleine’ delicten: info & tips

Werknemers die zich schuldig maken aan ‘kleine’ delicten, kunnen (succesvol) op staande voet ontslagen worden. Denk aan een supermarktmedewerker die een pak drink yoghurt had meegenomen van werk, aan een medewerker die 50 eurocent van werk had meegenomen naar huis, aan een medewerker van een fastfoodketen die op een hamburger een extra plakje cheddarkaas had […] Lees verder
Powered by WordPress | Fluxipress Theme