Beschikken over de onder bewind staande goederen: toestemming vereist?

Beschikken over de onder bewind staande goederen: toestemming vereist?

Tijdens het bewind komt het beheer over de onder bewind staande goederen toe aan de bewindvoerder. Dit neemt niet weg dat de bewindvoerder toestemming (van de rechthebbende) of een machtiging (van de kantonrechter) nodig heeft om over de onder bewind staande goederen te beschikken. Toestemming of machtiging kan achterwege worden gelaten indien het een handeling […] Lees verder
Aanvraag bijzondere bijstand voor extra werkzaamheden: tijdig ingediend?

Aanvraag bijzondere bijstand voor extra werkzaamheden: tijdig ingediend?

Op 7 maart 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep – onze hoogste bestuursrechter – uitspraak gedaan in een geschil tussen een bewindvoerder en een gemeente over een aanvraag voor bijzondere bijstand. In deze blog zullen wij deze uitspraak bespreken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag. Feiten De bewindvoerder in […] Lees verder
Huuropzegging door de bewindvoerder: onrechtmatig gehandeld?

Huuropzegging door de bewindvoerder: onrechtmatig gehandeld?

Onlangs deed de Rechtbank Limburg (te Roermond) uitspraak in een geschil tussen een onder bewind gestelde en een bewindvoerder. In deze blog zullen wij deze uitspraak van 16 augustus jl. bespreken. Indien u daar vragen of opmerkingen over heeft, dan vernemen wij die natuurlijk graag. Huuropzegging door de bewindvoerder: onrechtmatig gehandeld? Met ingang van juli […] Lees verder
Bewindvoering: niet-ontvankelijk in hoger beroep wegens ontbreken (correcte) machtiging

Bewindvoering: niet-ontvankelijk in hoger beroep wegens ontbreken (correcte) machtiging

In mei van dit jaar heeft het Hof Den Haag beslist dat een rechthebbende slechts een vordering tot schadevergoeding tegen zijn voormalig bewindvoerder kan instellen bij de rechter, indien de nieuwe bewindvoerder daarbij als formele procespartij optreedt en ook duidelijk blijkt dat hij daartoe gemachtigd is. Bewindvoering: niet-ontvankelijk in hoger beroep wegens ontbreken (correcte) machtiging […] Lees verder
Ontslag bewindvoerder wegens gewichtige redenen? Een korte bespreking van het arrest ECLI:NL:GHARL:2016:3943.

Ontslag bewindvoerder wegens gewichtige redenen? Een korte bespreking van het arrest ECLI:NL:GHARL:2016:3943.

Op grond van artikel 1:448 (lid 2) BW kan de kantonrechter een bewindvoerder ontslaan. Dit kan op eigen verzoek van de bewindvoerder, maar ook wegens gewichtige redenen of omdat de bewindvoerder niet meer voldoet aan de eisen om bewindvoerder te kunnen worden. In deze blog zullen wij stilstaan bij ontslag op grond van gewichtige redenen […] Lees verder
Onderbouwing aanvraag bijzondere bijstand voor kosten van bewindvoering

Onderbouwing aanvraag bijzondere bijstand voor kosten van bewindvoering

Als u als bewindvoerder bijzondere bijstand voor een betrokkene aanvraagt voor de kosten van bewindvoering, dan kan de gemeente om aanvullende documenten vragen ter beoordeling van de financiële situatie van de betrokkene. De Centrale Raad van Beroep heeft in een recente uitspraak beslist dat het overleggen van de beschikking van de rechtbank waarin de onderbewindstelling […] Lees verder
Bewindvoering en Pgb: wie is verantwoordelijk voor het pgb?

Bewindvoering en Pgb: wie is verantwoordelijk voor het pgb?

Op 22 maart jl. heeft de Centrale Raad van Beroep (in hoger beroep) geoordeeld dat het aan de rechthebbende verleende pgb (persoonsgebonden budget) een aan de rechthebbende toebehorend vermogensbestanddeel is dat onder het ingestelde bewind valt. Wat betekent deze uitspraak nu precies voor de bewindvoerders? In deze blog zullen wij nader op deze uitspraak ingaan […] Lees verder
Bewindvoerder aansprakelijk voor geleden schade? Een korte bespreking van het arrest: ECLI:NL:GHARL:2017:3504

Bewindvoerder aansprakelijk voor geleden schade? Een korte bespreking van het arrest: ECLI:NL:GHARL:2017:3504

In deze blog zullen wij de – norm van – aansprakelijkheid van de bewindvoerder toelichten alsmede een recent en relevant arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Mocht u hier vragen over hebben, dan vernemen wij deze vragen natuurlijk graag. Aansprakelijkheid bewindvoerder Op grond van de wet (artikel 1:444 BW) is een bewindvoerder jegens de rechthebbende aansprakelijk, indien […] Lees verder
Beschermingsbewind, curatele en mentorschap

Beschermingsbewind, curatele en mentorschap

Beschermingsbewind, curatele en mentorschap Beschermingsbewind (of: bewindvoering dan wel onderbewindstelling) ondercuratelestelling (of: curatele) en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen en/of niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Het kan hierbij gaan om persoonlijke en financiële zaken. In deze blog zullen wij deze maatregelen kort toelichten alsmede […] Lees verder
Ontslag op staande voet: de meest voorkomende redenen

Ontslag op staande voet: de meest voorkomende redenen

Het onderwerp ontslag op staande voet blijft de gemoederen bezig houden. In een blog van twee maanden geleden hebben wij een aantal tips gegeven over ontslag op staande voet bij ‘kleine’ delicten. In deze blog gaan wij nader in op de meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet. Heeft u daar vragen over, dan […] Lees verder
Opzegging duurovereenkomst voor onbepaalde tijd: voldoende zwaarwegende grond vereist?

Opzegging duurovereenkomst voor onbepaalde tijd: voldoende zwaarwegende grond vereist?

In een publicatie van juni vorig jaar, heeft Daniel Burgers het onderwerp “opzegging van duurovereenkomsten” uitgebreid besproken. Deze publicatie kunt u overigens via de volgende link lezen: opzegging duurovereenkomsten. Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin bevestigd wordt dat onder omstandigheden een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd alleen opzegbaar is indien er een zwaarwegende […] Lees verder
Wijzigingen Arbowet (deel 2)

Wijzigingen Arbowet (deel 2)

Zoals wij al eerder geblogd hebben, is met ingang van 1 juli 2017 de Arbowet (eigenlijk: de Arbeidsomstandighedenwet) op een aantal punten gewijzigd. Wij informeren u met deze blog (nogmaals) over de – belangrijkste – wijzigingen met betrekking tot de Arbowet. Wijzigingen Arbowet De Arbowet is aangepast om – kort gezegd – werkgevers en werknemers […] Lees verder
Aansprakelijkheid contractspartij jegens een derde ook mogelijk zonder tekortkoming?

Aansprakelijkheid contractspartij jegens een derde ook mogelijk zonder tekortkoming?

Een hoofdregel uit het Nederlandse contractenrecht is dat overeenkomsten alleen gevolgen hebben voor de contractspartijen. Er bestaan echter uitzonderingen op deze hoofdregel. Als bijvoorbeeld derden “nauw” bij de uitvoering van de overeenkomst zijn verbonden, dan staat het de contractspartijen niet onder alle omstandigheden vrij om geen rekening met de belangen van deze derden te houden […] Lees verder
Nieuwe publicatie over het aanvangsmoment van de verjaringstermijn van artikel 3:310 BW

Nieuwe publicatie over het aanvangsmoment van de verjaringstermijn van artikel 3:310 BW

In Bedrijfsjuridische Berichten, juli 2017, nr. 52, schreef Daniel Burgers het artikel ‘Het aanvangsmoment van de korte verjaringstermijn van art. 3:310 BW: is bekendheid met mogelijke schadeveroorzaker ‘voldoende zekerheid‘. In dit artikel wordt onder andere nader ingegaan op een recent arrest van de Hoge Raad, in welk arrest de Hoge Raad ingaat op het aanvangsmoment […] Lees verder
Ontslag werknemer bij gewetensbezwaren?

Ontslag werknemer bij gewetensbezwaren?

Enige tijd geleden hebben wij een blog besteed aan het onderwerp ‘ontslag van een werknemer op grond van gewetensbezwaren’. In deze blog zullen wij hier nogmaals aandacht aan besteden en u nader informeren. Gewetensbezwaren? Stelt u zich als werkgever eens voor dat één van uw werknemers de overeengekomen arbeid niet wil verrichten op grond van […] Lees verder
Ontslag op staande voet bij ‘kleine’ delicten: info & tips

Ontslag op staande voet bij ‘kleine’ delicten: info & tips

Werknemers die zich schuldig maken aan ‘kleine’ delicten, kunnen (succesvol) op staande voet ontslagen worden. Denk aan een supermarktmedewerker die een pak drink yoghurt had meegenomen van werk, aan een medewerker die 50 eurocent van werk had meegenomen naar huis, aan een medewerker van een fastfoodketen die op een hamburger een extra plakje cheddarkaas had […] Lees verder
Hoe verloopt een gerechtelijke (civiele) procedure?

Hoe verloopt een gerechtelijke (civiele) procedure?

Wij bloggen vaak over de uitkomst van procedures en wat daarvan de relevantie is voor de rechtspraktijk. Een aspect dat hierbij nog onderbelicht is gebleven, is ‘hoe’ een gerechtelijke procedure doorgaans verloopt. Het is voor ondernemers (en ook voor anderen) goed om te weten hoe een procedure bij de rechter werkt. In deze blog zullen […] Lees verder
Contractsoverneming: de vereisten

Contractsoverneming: de vereisten

Artikel 6:159 BW bepaalt dat een partij bij een overeenkomst haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste kan overdragen aan een derde: contractsoverneming. Deze contractsoverneming dient te geschieden bij een akte. Contractsoverneming: de vereisten Het overnemen van contracten is met deze wettelijke bepaling dus mogelijk. Contractsoverneming is een zogenoemde ‘drie-partijenovereenkomst’: de partij […] Lees verder
MKB: nieuwe wet inzake het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

MKB: nieuwe wet inzake het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

Op 1 juli 2017 treedt een nieuwe wet in werking die kleine tot middelgrote bedrijven moet gaan beschermen tegen onredelijk lange betaaltermijnen. Grote ondernemingen komen vaak lange betaaltermijnen overeen, waarbij de kleine ondernemer geen andere keuze heeft dan deze te accepteren, ook al kan zijn bedrijfsvoering hiermee in de knel komen. MKB: nieuwe wet inzake […] Lees verder
Reorganisatie bij meerdere bedrijfsvestigingen

Reorganisatie bij meerdere bedrijfsvestigingen

Reorganisatie bij meerdere bedrijfsvestigingen Zoals wij al eerder hebben geblogd, dient een werkgever goed op te letten als er bij een reorganisatie arbeidsplaatsen moeten verdwijnen: het zogenoemde “afspiegelingsbeginsel” is namelijk van toepassing. De werkgever dient bij een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen – niet alleen de bedrijfseconomische reden aannemelijk te maken maar ook – […] Lees verder
Verder uitstel Wet DBA

Verder uitstel Wet DBA

Wij hebben al eerder geblogd over de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) en de modelovereenkomsten voor ZZP’ers en opdrachtgevers. Zoals bij de meesten inmiddels bekend is, bestaat er in de praktijk veel onduidelijkheid over deze nieuwe wet. Na veel kritiek is deze wet uitgesteld tot 2018. Inmiddels is bekend geworden dat handhaving van deze wet […] Lees verder
Waarom ‘vervallen’ wettelijke vakantiedagen en ‘verjaren’ bovenwettelijke vakantiedagen? En maakt dit juridisch verschil?

Waarom ‘vervallen’ wettelijke vakantiedagen en ‘verjaren’ bovenwettelijke vakantiedagen? En maakt dit juridisch verschil?

Zoals wij eerder hebben geblogd, is met ingang van 2012 de vakantiewetgeving in Nederland veranderd (zie ook de volgende blog uit 2012). Wettelijke (minimum) vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband zijn dit 20 dagen) vervallen vanaf 2012 na een periode van een half jaar ná het kalenderjaar waarin deze vakantiedagen zijn opgebouwd. Zogenoemde ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ verjaren […] Lees verder
Mag je als werkgever een vakantie aanvraag weigeren?

Mag je als werkgever een vakantie aanvraag weigeren?

Een vraag die in de praktijk soms gesteld wordt is of je als werkgever een vakantie aanvraag van een werknemer mag weigeren. In deze blog zullen wij hier nader op ingaan. Vaststellen vakantie Voor 2001 gold de hoofdregel dat werkgevers de vakantie na overleg met de betrokken werknemer vaststelde. Nadien geldt als hoofdregel dat werkgevers […] Lees verder
ROZ model woonruimte 2017: verruiming tijdelijke huurovereenkomsten en Airbnb verboden

ROZ model woonruimte 2017: verruiming tijdelijke huurovereenkomsten en Airbnb verboden

Onlangs heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een nieuw model voor de huurovereenkomst van woonruimte gepubliceerd. Dit model vervangt de vorige versie die nog uit 2003 stamt. Het nieuwe model is tweeledig: het bestaat uit de Huurovereenkomst Woonruimte 2017 en de Algemene Bepalingen Woonruimte 2017. Hieronder volgt een korte toelichting op deze nieuwe versie. […] Lees verder
Publicatie over uitlegverschillen tussen een zakelijke brief en een commerciële overeenkomst

Publicatie over uitlegverschillen tussen een zakelijke brief en een commerciële overeenkomst

In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten heeft Daniel Burgers een publicatie geschreven over een recent arrest van de Hoge Raad over uitlegverschillen tussen een zakelijke brief en een commerciële overeenkomst. U kunt deze publicatie via de volgende link lezen: Publicatie Bedrijfsjuridische Berichten Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via onderstaand […] Lees verder
Powered by WordPress | Fluxipress Theme